Aktuella utvecklingsprojekt

Försteläraruppdrag: Mottagande och inkludering av nyanlända utifrån ett F-9 perspektiv    – Georgina Charisis

Undervisar i förberedelseklass årskurs 2-6

Mitt försteläraruppdrag består av flertalet delar som tillsammans skall bilda en helhet för den nyanlända eleven på Lammhults skola. Det är jag som kallar till inskrivningssamtal och jag ansvarar även för kartläggningen av elevens kunskaper och färdigheter i numeracitet och litteracitet när eleven kommer till oss. Jag planerar sedan elevens väg från undervisning i förberedelseklass till undervisning i nationell klass. Jag sköter överlämningen till mentorer och klasslärare men ansvarar även för uppföljningen av hur det går för eleven hos oss. Det innebär bl.a. klassrumsobservationer, dialog och utvärderingar. I mitt uppdrag ingår även samordning av språkstödjare, process-stöd samt dialog med förberedelseklass 7-9. En gång i veckan har vi SVA-möte för att skapa en röd tråd på skolan utifrån ett F-9 perspektiv. På Lammhults skola arbetar vi utifrån ett fas 1-5 perspektiv med våra nyanlända där målet inte stannar vid integrering utan vi strävar efter inkludering. I mitt uppdrag ingår även att ta del av aktuell forskning och allmän information kring nyanlända och förmedla denna vidare.

Försteläraruppdrag: Implementera Växjö kommuns verksamhetsmål (KENT), arbetslag 7-9   –  Cecilia Hedstig

Undervisar i bild/NO åk 4-9.

Mitt försteläraruppdrag påbörjades läsåret 14-15 med en satsning från Växjö kommun på att effektivisera målarbetet på alla skolor. Då genomfördes en utbildning över tid där jag tillsammans med dåvarande rektor och två andra förstelärarkollegor satte upp en ny målsättning och 5-års plan för Lammhults skola med tanke på att våra elever ska utveckla KENT (kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet). På Lammhults skola har vi en målsättning under 2015-2020 som lyder ”Våra elever äger entreprenöriella kompetenser och känner en helhet i sitt lärande”. Vi tror att detta arbete ska leda till ett ökat engagemang och inflytande hos eleverna, ökad trygghet och trivsel och en tydligare helhet i lärandet så att vi når högre kunskapsutveckling och förbereder eleverna på bästa sätt för livet efter grundskolan. I mitt uppdrag ligger att driva på arbetslaget i detta arbete, implementera en grundstruktur kring uppföljning av målarbetet samt att skapa möjligheter till pedagogiska diskussioner och kollegialt lärande. Jag tar också till mig och delger aktuell forskning inom området.

 

Försteläraruppdrag: Implementera Växjö kommuns verksamhetsmål (KENT) arbetslag 1-3  –  Victoria Carlzon

Mitt försteläraruppdrag påbörjades vårterminen 2016 genom att jag tog över ansvaret för Växjö kommuns KENT-satsning för arbetslag F-3 efter en tidigare förstelärare. I mitt uppdrag ligger att implementera en målsättning och 5-års plan för Lammhults skola med tanke på att våra elever ska utveckla KENT (kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet). På Lammhults skola har vi en målsättning under 2015-2020 som lyder ”Våra elever äger entreprenöriella kompetenser och känner en helhet i sitt lärande”. Vi tror att detta arbete ska leda till ett ökat engagemang och inflytande hos eleverna, ökad trygghet och trivsel och att vi får vardagen i skolan att kännas mer hel så att vi når en högre kunskapsutveckling. I mitt uppdrag ligger att driva på arbetslaget i detta arbete, implementera en grundstruktur kring uppföljning av målarbetet samt att skapa möjligheter till pedagogiska diskussioner och kollegialt lärande. Jag tar också till mig och delger aktuell forskning inom området.

 

Försteläraruppdrag: Implementera Växjö kommuns verksamhetsmål (KENT), arbetslag 4-6  –  Therese Stern

Undervisar i Ma/NO åk 5.

Mitt nuvarande försteläraruppdrag påbörjades läsåret 14-15 med en satsning från Växjö kommun på att effektivisera målarbetet på alla skolor. Då genomfördes en utbildning där jag tillsammans med dåvarande rektor och två andra förstelärarkollegor satte upp en ny målsättning och 5-års plan för Lammhults skola med tanke på att våra elever ska utveckla KENT (kreativitet, engagemang, nyfikenhet och trygghet). På Lammhults skola har vi en målsättning under 2015-2020 som lyder ”Våra elever äger entreprenöriella kompetenser och känner en helhet i sitt lärande”. Vi tror att detta arbete ska leda till ett ökat engagemang och inflytande hos eleverna, ökad trygghet och trivsel och att vi får vardagen i skolan att kännas mer hel så att vi når en högre kunskapsutveckling. I mitt uppdrag ligger att driva på arbetslaget i detta arbete, implementera en grundstruktur kring uppföljning av målarbetet samt att skapa möjligheter till pedagogiska diskussioner och kollegialt lärande. Jag tar också till mig och delger aktuell forskning inom området.

 

Försteläraruppdrag: Att implementera ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen – Karin Nilsson.

Mitt försteläraruppdrag på Lammhults skola började höstterminen 2016. Språkutvecklande arbetssätt kännetecknas av höga förväntningar på alla elever, stöttning i hur elever ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande och en undervisning präglad av interaktion i klassrummet. Att arbeta språkutvecklande gynnar alla elever. Jag ansvarar för undervisningen i svenska som andraspråk i åk 7-9 och arbetar tillsammans med andra ämneslärare för att vi tillsammans ska kunna hjälpa eleverna att nå så långt som möjligt. Det kollegiala lärandet är i fokus och genom att samtala om undervisningen kan vi utforma god undervisning för alla elever.

Under läsåret 16/17 ansvarar jag tillsammans med två andra kollegor för Läslyftet på Lammhults skola. Läslyftet riktar sig till alla lärare på skolan och handlar om att samtala om text.